Algemene Voorwaarden

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Je moet minimaal 12 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u ten minste 12 jaar oud bent.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met het gebruik van cookies door ons House Jane in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid en cookiebeleid van House Jane.

Licentie om website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, zijn House Jane en / of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag alleen voor caching-doeleinden bekijken, downloaden en pagina’s van de website afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet.

Je moet niet:

 • materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);
 • materiaal van de website verkopen, verhuren of sublicentiëren;
 • materiaal van de website in het openbaar tonen;
 • het reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren van materiaal op deze website voor een commercieel doel;
 • het bewerken of anderszins wijzigen van materiaal op de website; of
 • materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gemaakt voor herdistributie.

Waar inhoud specifiek beschikbaar wordt gemaakt voor herdistributie, mag deze alleen maar ergens anders worden gedistribueerd. Inhoud die beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie, wordt duidelijk gemarkeerd.

Zie onze auteursrechtverklaring voor meer informatie.

Acceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast; of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirussen, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere schadelijke software.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van House Jane.

U mag deze website niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

U mag deze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van House Jane.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. Huis Jane behoudt zich het recht voor om de toegang tot andere delen van deze website, of zelfs deze hele website, te beperken naar het oordeel van House Jane.

Als House Jane u een gebruikers-ID en wachtwoord verstrekt om u toegang te geven tot de beperkte delen van deze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk blijven.

House Jane kan uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken van House Jane uitschakelen zonder kennisgeving of uitleg.

Gebruikersinhoud

In deze algemene voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u naar deze website verzendt, voor welk doel dan ook.

U verleent House Jane een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikerscontent in bestaande of toekomstige media. U verleent House Jane ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een ​​rechtsvordering in te stellen tegen inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen u of House Jane of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving).

U dient geen gebruikersinhoud in te dienen op de website die voorwerp is of is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

House Jane behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar deze website is verzonden of dat op de servers van House Jane is opgeslagen of op deze website wordt gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande de rechten van House Jane op grond van deze algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikerscontent, is House Jane niet verplicht toezicht te houden op de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op, deze website.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden “zoals ze is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties. House Jane geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden verstrekt.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de voorgaande alinea, garandeert House Jane niet dat:

 • deze website zal constant beschikbaar zijn, of beschikbaar zijn; of
 • de informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

House Jane is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

 • in de mate dat de website kosteloos wordt verstrekt voor enig direct verlies;
 • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
 • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs als House Jane uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website zal enige garantie uitsluiten of beperken die wettelijk is geïmpliceerd en die onwettig is om uit te sluiten of te beperken; en niets in de disclaimer van deze website zal de aansprakelijkheid van House Jane uitsluiten of beperken met betrekking tot:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van House Jane;
 • fraude of frauduleuze misrepresentatie van House Jane; of
 • zaken die het illegaal of onwettig zou zijn voor House Jane om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of om te proberen of te proberen zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.

redelijkheid

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat House Jane als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u persoonlijk geen claim zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van House Jane met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Onverminderd het voorgaande lid, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van House Jane evenals House Jane beschermen.

Niet-afdwingbare bepalingen

Als enige bepaling van deze website disclaimer afdwingbaar is of blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de disclaimer van deze website.

Vergoeding

U vrijwaart House Jane hierbij en verbindt zich ertoe House Jane schadeloos te stellen voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten en eventuele bedragen betaald door House Jane aan een derde partij bij de afhandeling van een claim of geschil over het advies van de juridische adviseurs van House Jane) die House Jane heeft opgelopen of opgelopen heeft als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of die voortvloeit uit enige claim dat u een bepaling van deze algemene voorwaarden hebt overtreden.

Overtredingen van deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van House Jane onder deze algemene voorwaarden, kan House Jane, indien u deze voorwaarden en bepalingen op enigerlei wijze schendt, maatregelen nemen die House Jane geschikt acht om de schending te verhelpen, waaronder opschorting van uw toegang tot de website, verbieden u hebt geen toegang tot de website, blokkeert computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de website, neemt contact op met uw internetprovider om te verzoeken dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of een rechtszaak tegen u aanspannen.

Variatie

House Jane kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Op het gebruik van deze website zijn herziene voorwaarden van toepassing vanaf de datum van publicatie van de herziene bepalingen en voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

toewijzing

House Jane mag de rechten en / of verplichtingen van House Jane onder deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onwettig en / of niet-afdwingbaar, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden, samen met ons privacybeleid, de disclaimer, het cookiebeleid en de copyrightkennisgeving vormen de volledige overeenkomst tussen u en House Jane met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Registraties en autorisaties

House Jane

U kunt House Jane per e-mail bereiken op het contactformulier.